ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - TESTAUS  border=
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

PEDAGOGINEN

SISÄLLÖLLINEN
TEKNINEN
KORJAUKSET
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


PEDAGOGINEN TESTAUS


Verkkokurssin pedagogisessa testauksessa lähtökohtana on verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus (doc, 96 kt). Verkkokurssia testataan kaikista pedagogisessa käsikirjoituksessa mainituista kohdista käsin. Tarkoituksena on testata, että suunnitellut pedagogiset ratkaisut vastaavat tehtyjä suunnitelmia, ja että kaikki pedagogiset ratkaisut ovat toimivia.

Pedagogista testausta varten on Verkkoluotsiin luotu mallipohja (doc, 144 kt), joka myötäilee pedagogisen käsikirjoituksen rakennetta. Pedagogisen testauksen mallipohjassa on strukturoituja kysymyksiä, joihin vastataan oman verkkokurssin näkökulmasta. Kysymyslista auttaa sinua selvittämään niitä pedagogisissa ratkaisuissa esiintyviä ongelmakohtia, jotka edellyttävät korjauksia.

vinkki Pedagoginen testaus –mallipohjan rinnalla kannattaa pitää Pedagogista käsikirjoitusta, ohjaussuunnitelmaa sekä opintokirjettä. Näin sinun on helpompi verrata toteutusta suunnitelmiin; vastaavatko ne toisiaan? Jäikö jotain tekemättä? Onko toteutus ristiriidassa suunnitelmien kanssa?

Kaikkia tehtyjä pedagogisen käsikirjoituksen suunnitelmia ei välttämättä olekaan mahdollista toteuttaa. Verkkototeutusvaiheessa saattaa eteen tulla tilanne, jossa suunnitelmia ei sellaisenaan kannatakaan toteuttaa. Käytäntö voi usein sanella toisenlaiset ehdot, mitä alun alkaen on suunniteltu. Tällöin on paikallaan muokata verkkokurssin pedagogisia ratkaisuja todettujen ongelmien kohdalta.

Muista! Pedagogisen testauksen ja mahdollisten korjausten jälkeen verkkokurssisi pitäisi olla toteutukseltaan sekä ohjaajan että opiskelijan tarpeita huomioiva ja molempien toimintaa tukeva.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti