ALKUUNVERKKOLUOTSI - TEKNINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

LÄHTÖKOHDAT

ESTEETTÖMYYS
TOTEUTUSTAVAT
OHJELMAT
RAKENNE JA LINKITYS
VERKKOMATERIAALIT
VISUAALINEN SUUNNITTELU
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


VISUAALINEN SUUNNITTELU

Perinteiseen face-to-face –opetukseen verrattuna visuaalisuuden merkitys kasvaa verkko-opetuksessa. Tämä johtuu siitä, että tietoverkossa visuaalisuus heijastaa merkityksiä paitsi opiskeltavaan aiheeseen myös opiskelijan verkko-opiskelutaitoihin. Tällöin myös visuaalisuuden käsite laajenee: kyse ei ole muutamasta hauskasta, opetuksen päälle liimatusta kuvasta, vaan koko siitä tarjottimesta, jolla opetus opiskelijalle tarjotaan. Visuaalisuuteen sisältyvät mm. kuvat, kartat, kaaviot, taulukot, animaatiot, simulaatiot, sommittelu, taitto, typografia ja värit.

Verkko-opetuksen visuaalinen suunnittelu voidaan karkeasti jakaa kahteen, osin päällekkäiseen alueeseen: 1) oppimateriaalin visuaalinen suunnittelu ja 2) tietoverkon hallittavuuden visuaalinen suunnittelu.

Oppimateriaalin visuaalinen suunnittelu

Oppimateriaalin visuaalisessa suunnittelussa on olennaista lähteä liikkeelle kohderyhmän erityispiirteiden kartoittamisesta. Millaista oppimistyyliä opiskelijat mahdollisesti edustavat ja miten tämä voidaan huomioida visuaalisessa toteutuksessa? Millaiset visualisoinnin keinot soveltuvat juuri tietyn sosiaalisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen taustan omaaville opiskelijoille? Millaiset keinot tuovat lisäarvoa juuri tähän oppimateriaaliin?

Oppimateriaalin visuaalisuutta voidaan hyödyntää, kun halutaan esimerkiksi:

 • esittää, selittää, havainnollistaa ja rikastaa oppimateriaalia,
 • tukea, painottaa ja organisoida oppimateriaalia,
 • korvata oppimateriaalia tai sen osaa,
 • parantaa oppimateriaalin silmäiltävyyttä ja materiaalista saatavaa kokonaiskuvaa,
 • konkretisoida opiskeltavaa asiaa tai toimintoja,
 • ilmaista oppimateriaalin painoarvoa tai luonnetta,
 • luoda oppimateriaaliin uusia merkityksiä tai virittää ongelmia,
 • helpottaa muistamista, sisällön kertaamista,
 • auttaa opiskelijaa opiskelustrategian luomisessa,
 • edistää ja tukea oppimisprosessia,
 • suunnata opiskelijan tarkkaavaisuutta, herättää opiskelijan huomio,
 • vaikuttaa tunnelmaan, opiskeluilmapiiriin, eläytymiseen tai
 • luoda kiinnostavuutta oppimateriaalia kohtaan.

Tietoverkon hallittavuuden visuaalinen suunnittelu

Verkko-opiskelijalle on hyödyksi, mikäli hänellä on mielikuva tietoverkon – ja sitä kautta verkko-opiskelun – hallittavuudesta. Tunne siitä, että hän tietää mistä tulee, minne on menossa ja millaista oppimateriaalia mistäkin löytyy. Tätä tunnetta voidaan vahvistaa kohderyhmästä liikkeelle lähtevän visuaalisen suunnittelun kautta. Millaiset ovat opiskelijoiden verkko-opiskelutaidot? Millaista visuaalista tukea he tarvitsevat opiskelun jouhevaan etenemiseen? Millaisin visuaalisin keinoin voidaan vaikuttaa siihen, että tietoverkko olisi vain välineen asemassa?

Tietoverkon hallittavuutta ajatellen visuaalisessa suunnittelussa voidaan esimerkiksi:

 • tukea verkkokurssin rakennetta,
 • vahvistaa oppimateriaalin rakennetta ja sisältöä,
 • edesauttaa navigoinnin pohjautumista tunnistamiseen, ei muistamiseen,
 • luoda opiskelijalle mielikuva tietoverkon ja oppimateriaalin hallittavuudesta,
 • vahvistaa opiskelijan tekemiä valintoja,
 • vaikuttaa opiskelijan kokonaiskäsityksen muodostumiseen ja
 • rytmittää opiskelijan havainnointiprosessia.

 

vinkki Stång Virpi (2003). Turhaa koristelua? Visuaalisuus verkko-opetuksessa. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Chydenius-Instituutti. ChyNetti nro 29. Saatavissa: http://www.chydenius.fi/julkaisut/chynetti/artikkelit/chynetti29.html.

 

Muista! Visuaalisilla keinoilla on myös rajoitteensa, jotka on hyvä tiedostaa jo suunnitteluvaiheessa. Ks. tarkemmin esteettömyys.


 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti