ALKUUNVERKKOLUOTSI - OHJEISTUS VERKKOKURSSIEN SUUNNITTELIJOILLE

MÄÄRITELMÄ
TAUSTA-AJATUS
KÄYTTÖOHJEET
RAKENNE
KÄYTTÖOIKEUDET
SANASTO
PALAUTELOMAKE
ETUSIVULLE


VERKKOLUOTSIN TAUSTA-AJATUS

Verkkoluotsin taustalla vaikuttaa pitkällisen kehittämistyön sekä kahden vuoden aikana kertyneiden kokemusten ja toteutettujen arviointitutkimusten tuloksena hioutuneet verkkokurssin suunnittelun periaatteet: mielekkyys, monimuotoisuus, joustavuus, käytettävyys ja visuaalisuus. Nämä periaatteet tarjoavat konkreettisia välineitä toteuttaa verkko-opetusta opiskelijalähtöisesti. Asettamalla opiskelija suunnittelun keskipisteeseen on mahdollista luoda laadukkaita ja käyttäjien näkökulmasta tarkoituksenmukaisia verkko-opetuskokonaisuuksia.

Toivomme, että Sinäkin, lähtiessäsi suunnittelemaan ja toteuttamaan verkko-opetusta, otat
huomioon nämä periaatteet ja pyrit niiden toteuttamiseen verkkokurssisi puitteissa. Verkkoluotsi auttaa sinua suunnittelemaan niiden käytännön toteuttamista oman verkkokurssisi tavoitteet, sisällöt ja kohderyhmä huomioonottaen.

 1. Mielekkyys
  Mielekkään verkko-oppimisen toteuttamiseksi asetetaan opiskelijat suunnittelun keskipisteeseen, hyödynnetään kokemuksellisen ja elämyksellisen oppimisen menetelmiä, tarjotaan tarkoituksenmukaisia ohjaus- ja tukipalveluja sekä huomioidaan mielekkään oppimisen kriteerit (aktiivisuus, konstruktiivisuus, yhteistoiminnallisuus, intentionaalisuus, kontekstuaalisuus, itseohjautuvuus sekä yksilöllisyys).


 2. Monimuotoisuus
  Verkkokurssin toteutus suunnitellaan tavoitteet, sisällöt ja kohderyhmä huomioiden, minkä johdosta verkkokursseissa on monimuotoisia ratkaisuja rakenteen, pedagogisten ja teknisten ratkaisujen sekä visuaalisten elementtien osalta.


 3. Joustavuus
  Opiskelijoille tarjotaan yksilöllisiä vaihtoehtoja suorittaa verkkokurssi joustavasti ajan ja paikan suhteen. Verkkokurssille luodaan aikataulut, joiden puitteissa opiskelijat voivat itse määritellä opiskeluaikataulunsa. Mahdolliset lähiopetusjaksot ovat vapaaehtoisia, jolloin opiskelijat voivat halutessaan suorittaa kurssin kokonaan etäopiskellen.


 4. Käytettävyys
  Verkkokurssin toteutuksessa huomioidaan kohderyhmän heterogeenisyys siten, että kurssin käytettävyys taataan kaikille kohderyhmän opiskelijoille. Käytettävyys- ja käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden mahdollisuuteen osallistua verkkokurssille vaihtelevista teknisistä ja taidollisista resursseista huolimatta. Yksi tärkeä käytettävyyden osa-alue on myös World Wide Web Consortiumin esteettömyyssuositusten noudattaminen.


 5. Visuaalisuus
  Visuaalisuuden kautta pyritään tukemaan opetuksen sisältöjä ja opiskelijan havainnointiprosessia kiinnostusta herättävällä tavalla, jolloin visuaalisuus saa tärkeän funktion opetuksen kulussa. Opiskelijan kannalta visuaalisuutta hyödynnetään esimerkiksi opetuksen sisällön havainnollistamiseen ja kiinnostavuuden luomiseen. Visuaalisuuden kautta vahvistetaan myös käyttöliittymäsuunnittelun ja käytettävyyden piirteitä.
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti