ALKUUNVERKKOLUOTSI - OHJEISTUS VERKKOKURSSIEN SUUNNITTELIJOILLE

MÄÄRITELMÄ
TAUSTA-AJATUS
KÄYTTÖOHJEET
RAKENNE
KÄYTTÖOIKEUDET
SANASTO
PALAUTELOMAKE
ETUSIVULLE


SANASTO

Verkkoluotsin sivuilla saatat törmätä vieraantuntuisiin sanoihin. Tässä sanastossa niitä on pyritty selittämään, jotta Verkkoluotsin käyttö olisi Sinulle entistä helpompaa.

Admin
Tietoverkkoympäristön hallinnoija.

Applet
Java -ohjelmointikielellä toteutettu sovelma. Sovelma voi esimerkiksi suorittaa laskutehtävän tai esittää animaation. Sovelman käyttäminen edellyttää, että tietokone tukee Javan käyttöä.

Asynkroninen
Eriaikainen.

Behavioristinen
Oppimiskäsitys, jonka mukaan oppimisen on tiedon lisääntymistä.

Chat
Kahden tai useamman käyttäjän tosiaikainen viestien vaihto tietoverkossa.

Didaktinen
Opetusta tai sen tutkimusta koskeva, opetusopillinen.

Ekspansiivinen
Uutta luova.

Emansipatorinen
Vapauttava.

Heterogeenisyys
Monimuotoisuus, erilaisuus.

HTML -koodi
WWW-sivujen tekemisessä yleisesti käytetty merkintäkieli. HTML:n avulla voidaan määritellä esimerkiksi linkit, kirjasinlaji ja tekstin sijoittuminen sivulle. HTML:ssä käytettävien tunnisteiden (tagien) joukko on rajallinen, eikä käyttäjä voi laajentaa sitä.

Hypermedia
Hypertekstiperiaatteelle pohjaava montaa tietomuotoa (teksti, ääni, kuva, video tai olio) sisältävä tietokoneperustainen julkaisu ja julkaisumuoto.

Intentionaalinen
Tavoitteellinen.

Java
Sun Microsystemsin kehittämä laitteisto- ja ohjelmistoympäristöstä riippumattomaksi tarkoitettu oliokieli. Javaa voidaan käyttää esimerkiksi WWW-palvelujen ohjelmointiin.

Java plug-in
Sun Microsystemsin ohjelma, jonka jotkin www-sivujen toiminnot tarvitsevat toimiakseen, esimerkiksi Java Runtime Environment (JRE).

Kognitiivinen
Ihmisen sisäistä tiedonkäsittelyä, tiedollisten mallien ja rakenteiden muodostamista sekä niiden luovaa soveltamista painottava (Engeström 1994). Havaitsemiseen, tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja tietämiseen viittaava.

Konstruktiivinen
Oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen on tiedon yksilöllistä rakentamista. Oppija on aktiivinen toimija, ei passiivinen vastaanottaja.

Kontekstuaalinen
Tilannesidonnainen.

Medialukutaito
Taito lukea kriittisesti audiovisuaalisuuteen perustuvaa lähdeaineistoa esim. internetistä ja televisiosta.

Oppimisalusta
Tekninen ohjelmisto, jonka avulla voidaan luoda erilaisia verkko-oppimisympäristöjä. Oppimisalusta mahdollistaa yleensä monipuoliset ryhmätyö- ja vuorovaikutusmahdollisuudet. Oppimisalustoja ovat esimerkiksi Discendum Optima ja WebCT.

Oppimisympäristö
Kokonaisvaltainen toimintaympäristö, joka koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja didaktisesta ympäristöstä.

Palvelin
Tietokone, joka hoitaa tiettyjä tehtäviä muiden samaan verkkoon kytkettyjen tietokoneiden pyyntöjen ohjaamana tai niiden puolesta.

Pedagoginen
Kasvatustieteellistä opetusta ja tutkimusta koskeva.

Pikseli
Tietokoneella käsiteltävissä olevan kuvan pienin osa, jonka ominaisuudet voidaan asettaa erikseen. Pikselin ominaisuuksia ovat väri ja kirkkaus. Tietokoneen näytön erottelukyky on sitä parempi tai näytössä esitettävä kuva sitä tarkempi, mitä enemmän niissä on pikseleitä pinta-alayksikköä kohti.

Scripti
Komentosarja, jonka avulla voidaan helpottaa usein toistuvien toimintojen toteutusta, koska niitä käytettäessä kaikkia komentoja ei tarvitse kirjoittaa joka kerta uudelleen. Komentosarjan kirjoittamiseen voidaan käyttää esimerkiksi komentosarjakieltä (engl. script language, scripting language) kuten JavaScript, PerlScript ja VBScript.

Sosio-konstruktiivinen
Oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen on tiedon sosiaalista rakentamista. Oppiminen tapahtuu yhteisöllisesti ryhmässä, ei yksittäisen opiskelijan päässä.

Synkroninen
Samanaikainen.

Verkkokurssi
Tietoverkoissa toteutettu kurssi, jossa hyödynnetään oppimisalustaa, www-materiaalia tai muita internetin osa-alueita.

Verkko-oppimisympäristö
Kaikki se toiminta ja sisällöt, jotka toteutetaan jonkin teknisen oppimisalusta-ohjelmiston avulla.

Lähteet

Engeström, Y. 1994. Perustietoa opetuksesta. S. 164 - 170. Valtiovarainministeriö. Helsinki: Painatuskeskus.

Tietotekniikan termitalkoot, http://www.tsk.fi/termitalkoot/.

Jyväskylän Yliopiston tietotekniikkasanasto, http://www.jyu.fi/library/sanasto/sanasto.html.

 

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti