ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelumuodot
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPPIMISKÄSITYS

Opetuksen ja koulutuksen taustalla on aina jokin oletus siitä, mitä oppiminen on ja mitä opettaminen on. Myös verkkokurssillasi opiskelijat kohtaavat pedagogisen näkemyksesi (Kiviniemi 2000); tiedostetut tai tiedostamattomat käsityksesi oppimisesta ja opettamisesta ohjaavat myös verkkokurssisi suunnitteluprosessia. Miten siis erilaiset oppimiskäsitykset konkreettisesti vaikuttavat verkkokurssin toteutukseen?

BEHAVIORISTINEN OPPIMISKÄSITYS
HUMANISTINEN OPPIMISKÄSITYS
KOGNITIIVINEN OPPIMISKÄSITYS
KONSTRUKTIVISTINEN OPPIMISKÄSITYS
SOSIO-KONSTRUKTIIVINEN OPPIMISKÄSITYS

Oppimiskäsitykset eivät sulje automaattisesti toinen toisiaan pois, vaan pikemminkin lomittuvat toisiinsa. Usein on paikallaan omaksua piirteitä useammasta oppimiskäsityksestä yhden sijasta.

Valmiita, kaikkiin tilanteisiin sopivia pedagogisia ratkaisuja ei ole olemassa. Opettajana joudut itse ratkaisemaan kuhunkin pedagogiseen tilanteeseen soveltuvimman toimintamallin.

vinkki Lisätietoa oppimiskäsityksistä:

Kuusinen, J. ja Korkiakangas, M. 1991. Oppiminen. Teoksessa Kuusinen, J. (toim.). Kasvatuspsykologia. Juva: WSOY.
Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY.
Saarinen, P., Ruoppila, I ja Korkiakangas, M. 1994. Kasvatuspsykologian kysymyksiä. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Salpausselkä: Salpausselän Kirjapaino.
Sulonen, K. & Alanne, A. 2000. Oppiva tietoyhteiskunta. Opetusmenetelmien ja oppimiskäsitysten vertailua. [viitattu 24.9.2003]. Saatavilla www-muodossa:
<http://www.comlab.hut.fi/opetus/600/Suomeksi/Seminaari/
harkat/alanne.htm#_Toc478843582
>
Rauste-von Wright. M.-L. & von Wright, J. 1997. Oppiminen ja koulutus. 1.-4. painos. Juva. WSOY.

Lähteet

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kokkola. KP-paino.

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti