ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPPIMISKÄSITYS

Humanistinen oppimiskäsitys - "oppiminen persoonallisena kasvuna"

 1. Tavoitteet:
  - tukea opiskelijan omaa aktiivista toimintaa, kokemuksellisuutta, "minän" kasvua, luovuutta, itseohjautuvuutta sekä luontaista itsensä toteuttamisen tarvetta,
  - opiskelijan kasvaminen ja kehittyminen persoonana,
  - yksilöllisiä,
  - huomioida ihmisen sosiaalinen ja vuorovaikutukseen pyrkivä luonne (yhteistoiminnalliset opiskelumuodot).

 2. Opettaja:
  - ei ole suunnitellut verkkokurssia yksityiskohtaisesti etukäteen,
  - on joustava ja tarjoaa opiskelijoille yksilöllisiä vaihtoehtoja,
  - on sivustaseuraajan ja auttajan roolissa,
  - asettaa vain välttämättömät rajat ja suuntaviivat,
  - tarjoaa opiskelijoille näiden tarvitsemaa ohjausta, ei kuitenkaan oma-aloitteisesti,
  - käyttää yksilöviestintään soveltuvia välineitä neuvontapalvelujen ja tutoroinnin apuna (esim. sähköposti, puhelin, verkko-oppimisympäristön yksilöviestinnän työkalu).

 3. Opiskelija:
  - on vapaa ja vastuullinen omasta oppimisestaan,
  - opiskelee yksilöllisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti (toteutus, aikataulu, sisällöt, ohjaus),
  - hyödyntää aikaisempia kokemuksiaan uutta oppiessaan,
  - on itseohjautuva,
  - etsii itseohjautuvasti tietoa tietoverkoista, kirjallisuudesta jne.,
  - opiskelee yhteistoiminnallisesti; vapaamuotoiset ja asiakeskeiset verkkokeskustelut,
  - on velvollinen pyytämään ohjausta sitä tarvitessaan,

 4. Oppimateriaali:
  - ei valmiita oppimateriaaleja.

 5. Palaute ja arviointi:
  - yksilöllinen palaute ja arviointi,
  - pyritään välttämään muihin vertaamista,
  - arviointi kohdistuu yksilöllisiin oppimisprosesseihin,
  - hyödynnetään opiskelijoiden itsearviointia.

 

vinkki

Lisätietoa:

Pesonen, S., Pilli-Sihvola, M. & Tiihonen, J. 2000. Verkkokurssin tuotantoprosessi. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Tampere. Tammer-Paino. (135-145)

Rauste-von Wright. M.-L. & von Wright, J. 1997. Oppiminen ja koulutus. 1.-4. painos. Juva. WSOY. (esim. s. 135-140; 156-157.)

 

 

 

Takaisin
edelliselle
sivulle

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti