ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OPISKELIJAN TOIMINTA

Oppimistehtävät

Verkkokurssin oppimistehtävät pitävät sisällään kaikki ne toiminnat ja työskentelymuodot, jotka opiskelijoilta vaaditaan kurssin suorittamiseksi.

Miksi oppimistehtävä tehdään?

Perusteluna voi olla:

- oppimaan oppiminen
- aihealueeseen perehtyminen
- oppimisprosessiin valmistautuminen
- tiedonkeruu aihealueelta
- opitun mieleenpalauttaminen
- analysointi
- arviointi
- ongelman etsiminen ja ratkaisu
- merkityksen etsiminen
- ymmärtäminen
- kokemus

Miten oppimistehtävä annetaan?

Mieti, annetaanko tehtävä
- suullisesti vai kirjallisesti?
- paperilla vai verkko-oppimisympäristössä?
- opettajajohtoisesti vai opiskelijoiden itsensä muokkaamana?

Myös oppimistehtävän antotapa on aina perusteltava. Antotavan selkeys ja yksiselitteisyys auttavat välttämään väärinkäsitysten ja turhautumien syntymisen.


Milloin tehtävä tehdään?

- ennen oppimisprosessin alkua
- oppimisprosessin alussa
- oppimisprosessin aikana
- oppimisprosessin lopussa

Kuinka paljon aikaa oppimistehtävän tekemiseen on käytettävissä?

Oppimistehtävän tekoon voidaan varata aikaa muutamasta minuutista useisiin viikkoihin. Isommat projektit voivat kestää jopa kuukausia.

Kuka/ketkä tehtävän tekevät?

Tehdäänkö tehtävä itsenäisesti vai ryhmätyöskentelynä? Tekeekö tehtävän yksilö, pari, pienryhmä vai koko suurryhmä?

Millä menetelmillä tehtävä tehdään?

- lukeminen
- kirjoittaminen
- keskustelu tai dialogi
- piirtäminen
- haastattelu tai kysely
- havainnointi
- video
- case
- mielikuvaharjoitus
- portfolio
- päiväkirja
- projektityö
- roolileikki
- verkkosivusto
- väittely jne.

 

vinkki

Aktivoivista ja prosessipainotteisista työtavoista voit lukea teoksesta Lonka, K. & Lonka, I. 1991. Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. Helsinki. Kirjayhtymä. (s. 28-43) Niitä voit hyvin soveltaa myös verkkokurssien työskentelytavoissa ja oppimistehtävissä.vinkki

Oppimistehtävistä kannattaa laatia taulukko, jossa määrittelet tehtävän, sen tarkoituksen, antotavan, anto- ja palautuspäivät, tekijät, menetelmän ja arviointitavan. Taulukon voit hyvin liittää osaksi verkko-oppimisympäristöä.

Esimerkki:

Tehtävä Tarkoitus Antotapa Antopäivä Palautuspv Tekijät Menetelmä Arviointi
Tehtävä 1

ymmärtä-
minen

ohjaaja
antaa
tehtävän
verkossa
ke 4.9.
2002
ke 18.9.
2002
pienryhmät verkko-
keskustelu
itsearvi-
ointi
tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä
tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä tyhjä

Mieti kurssin tehtävät siten, että ne etenevät loogisessa järjestyksessä ja muodostavat yhtenäisen prosessin, ei irrallisten osien jonoa. Taulukon avulla pystyt myös suhteuttamaan opiskelijoiden työmäärän verkkokurssin kestoon; paljonko opiskelijoiden todellinen viikkotyömäärä on? Tee arvioita siitä, paljonko opiskelijoilla menee kunkin oppimistehtävän tekemiseen. Onko kaikkien oppimistehtävien yhteenlaskettu työmäärä oikeassa suhteessa kurssin opintoviikkomäärään?

Muista! Anna mielikuvituksellesi tilaa ja kekseliäisyydellesi mahdollisuus loistaa; verkkokurssin innostavat oppimistehtävät saavat myös opiskelijat innostumaan!

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti