ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


OHJAAJAN TOIMINTA

Pedagoginen rooli

Verkko-opetuksessa ohjaajan pedagoginen rooli jakautuu kolmeen tärkeään tehtävään. Ensinnäkin ohjaaaja ohjaa opiskelijoiden opiskelun etenemistä. Toisaalta myös oppimaan oppimisen ohjaaminen on merkittävässä asemassa. Lisäksi palautteen antaminen ja arviointi ovat olennaisia ohjaajan tehtäviä, myös verkko-opetuksessa.

Opiskelun ohjaaminen

Pedagogisessa roolissa toimiessaan ohjaaja auttaa opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on mahdollisimman suotuisat olosuhteet opiskella. Ohjaaja opastaa opiskelijoita valittujen työskentelytapojen omaksumisessa, tukee työskentelyn etenemistä ja auttaa kaikissa ongelmatilanteissa. Ohjaaja myös kannustaa ja motivoi opiskelijaa sekä huolehtii opiskelijasta, jolla on vaikeuksia päästä opiskelussa eteenpäin.

vinkki

Verkkokurssin yleiset ohjeet voit laatia Opintokirje (doc, 30 kt) –mallipohjan avulla. Tämän ohjeen voit vaikka lähettää opiskelijoille ennen verkkokurssin alkua tai jakaa ensimmäisessä lähitapaamisessa. Chydenius-Instituutin järjestämille kursseille on oma mallipohjansa (doc, 53 kt).

Yhteydenpito ohjaajan ja opiskelijoiden välillä tapahtuu keskustelualueiden, sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Myös lähitapaamisten järjestäminen ovat mahdollista.

Oppimaan oppimisen ohjaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan on todettu helpottavan opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä. Ohjaajan tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuukin opiskelijan itsenäisen työskentelyn tukeminen verkossa samalla kun hän tukee informaation käsittelytaitojen kehittämistä (Tella ym. 2001). Nämä taidot edellyttävät kriittisen ja myös luovan ajattelun oppimista. Kyseessä on siis opiskelijan ohjaaminen oppimaan.

Tutkimusten mukaan ohjauksen tarve verkossa vain kasvaa verrattuna lähiopetukseen (Kynäslahti & Wager 1999). Lehtinen (1997) käyttää nimitystä "scaffolding", joka tarkoittaa tietynlaisten rakennustelineiden rakentamista opiskelijan oppimisen tukemiselle. Ohjaaja ei tällöin puutu suoraan opiskelijan tiedon rakentamiseen, vaan pyrkii mahdollisimman oikeaan aikaan antamaan opiskelijalle strategisia vihjeitä, miten edetä oppimisprosessissa, ja ohjaa myös opiskelijaa itseään arvioimaan omaa suoritustaan.

Palautteenanto ja arviointi

Kuten muussakin opetuksessa, myös verkko-opetuksessa palautteen antaminen sekä arviointi ovat tärkeitä ohjaajan tehtäviä. Verkko-opetuksessa erityisesti jatkuvan palautteen antaminen on merkittävässä roolissa, sillä opiskelijat tarvitsevat koko oppimisprosessinsa ajan tukea.

Verkko-opetuksessa korostetaan usein myös itse- ja vertaisarvioinnin merkitystä. Ohjaaja voikin jakaa arviointitehtäväänsä opiskelijoiden kanssa. Erityisesti vertaisarvioinnin on todettu edistävän oppimista.

Ohjaaja on korvaamaton

Opettajan roolin muuttuminen aktiiviseksi ohjaajaksi on yksi verkko-opetuksen suurista kysymyksistä. Miten käytännössä voi ohjata opiskelijaa verkkotyöskentelyssä niin, että välttäisi verkossa puuhastelun ja tiedon hakuammunnan? (Heiskanen ym. 2000.) Ohjaajan merkitys verkko-opetuksessa konkretisoituu juuri tämän kysymyksen kautta; vain oikeanlaisen ohjauksen tuella opiskelijat voivat saavuttaa merkityksellisiä oppimiskokemuksia verkko-opiskelussa. Mikään väline tai ohjelma ei voi korvata ohjaajaa, vaan ohjaajan rooli opiskelun ja oppimisen ohjaajana säilyy tai pikemminkin korostuu verkko-opetuksessa.

Lähteet

Heiskanen, Malm ja Myllynen. 2000. OPUS: Oppimisesta oppimateriaaleihin. Virtuaalinen Multimediatehdas. Aike oy. Kuopio.

Kynäslahti, H. ja Wager, P. 1999. Changing Roles of the Teacher in Inter-institutional Networks of Schools. The European Journal of Open and Distance Learning.

Lehtinen, E. 1997. Tietoyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet oppimiselle. Teoksessa Lehtinen, E. (toim.) Verkkopedagogiikka. Helsinki: Edita, 12-40.

Tella, S., Vahtivuori, S., Vuorento, A,.Wager, P. & Oksanen, U. 2001. Verkko opetuksessa -opettaja verkossa. Helsinki: Edita oyj.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti