ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelumuodot
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


KOHDERYHMÄ

Onko kohderyhmälläsi joitakin erityispiirteitä, jotka ovat yhteisiä kaikille verkkokurssisi osallistujille? Kaikille opiskelijoille yhteiset ominaisuudet saattavat auttaa Sinua kohdentamaan verkkokurssisi paremmin juuri heille.

Verkkokurssien opiskelijat ovat vielä nykyään pääsääntöisesti aikuisopiskelijoita, vaikka toki Sinun verkkokurssillasi saattaa olla nuorempaakin väkeä. Aikuisopiskelijoiden erityispiirre on heidän erilaisuutensa (heterogeenisyys); mitä enemmän ikää karttuu ja elämänkokemusta kertyy, sitä erilaisempia persoonallisuuksia kouluttaja kohtaa.

Itseohjautuvuutta pidetään aikuisopiskelijoille tyypillisenä ominaisuutena. Aikuisten kykyä ja halua itseohjautuvaan oppimiseen verkkokurssillasi ei kannata kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä. Opiskelijoiden ohjaustarpeet on aina selvitettävä ja heille on tarjottava tarvittaessa tukea niin verkko-opiskelun käytänteiden kuin oppisisältöjenkin suhteen.

Muista! Verkkokurssi itsessään ei lisää opiskelijoiden itseohjautuvuutta tai heidän aktiivisuuttaan!


Erityispiirteitä miettiessäsi huomioi ainakin seuraavat asiat

  • Millainen on opiskelijoiden lähtötaso, kuten aikaisemmat tiedot, taidot ja valmiudet? (erityisesti teknisen osaamisen taso!)
  • Minkälainen motivaatio opiskelijoilla on - tavoittelevatko he tutkintoa, kohentavatko he ammatillista asiantuntijuutta vai onko opiskelu heille harrastus?
  • Millaiset tekniset (laitteet, yhteydet) ja taloudelliset (kuka yhteydet maksaa?) resurssit opiskelijoilla on käytettävissään?
  • Kuinka paljon opiskelijat voivat käyttää opintoihinsa aikaa?
  • kuinka paljon aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta opiskelijoilla on?

Aikuisopiskelijoiden erityispiirteitä tukevat verkkokurssin ominaisuudet (mukaillen Manninen 2001, 67)

Aikuisopiskelijan erityispiirteet Verkkokurssin ominaisuudet.
Itseohjautuvuus Mahdollistaa opiskelijan aktiivisuuden ja ajankäytön hallinnan, itsenäisen tiedonhaun ja itsearvioinnin.
Elämäntilanne On saavutettavissa; mahdollistaa jouston ajan ja paikan suhteen.
Kokemukset Mahdollistaa kokemusten jakamisen.
Ongelmalähtöisyys Mahdollistaa eriyttämisen; tarjoaa informaatioresursseja.
Yhteisöllisyys Sisältää keskusteluryhmiä, mahdollistaa verkkoyhteisöjen muodostamisen.
Dialogi Sisältää keskusteluryhmiä, mahdollistaa vuorovaikutuksen.
Reflektio Mahdollistaa viivästetyn vuorovaikutuksen tekstipohjaisen viestintämuodon kautta.
Emansipatorinen (=vapauttava) oppiminen Mahdollistaa kokemusten reflektoinnin ja jakamisen.
Ekspansiivinen (=uutta luova) oppiminen Mahdollistaa ajattelu- ja toimintamallien näkyväksi tekemisen, jakamisen ja arvioinnin.
Työ oppimisympäristönä Mahdollistaa verkko-opiskelun työpaikalla.
Kontekstuaalisuus Linkittää opiskelun muuhun toimintaympäristöön.
Asiantuntijuus Mahdollistaa tasa-arvoinen kommunikaation ja asiantuntijuuden jakamisen.

vinkki Vasta-alkajat arvostavat usein mahdollisimman selkeää rakennetta ja navigoinnin helppoutta, kun taas kokeneemmat verkko-opiskelijat toivovat usein enemmän vuorovaikutteisia elementtejä, monimuotoista multimedian hyödyntämistä ja enemmän teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. (Ks. Nevgi 2001.)

vinkki Myös tässä vaiheessa voit suunnitella opiskelija-analyysin (doc, 53 kt) tekemistä!


Lähde:

Nevgi, A. 2001. Käytännön kokemuksia verkkopedagogiikasta. Esitelmä Helsingin kauppakorkean ja Svenska Handelshögskolanin järjestämässä Oppimisympäristöpäivä -konferenssissa 10.5.2001. [viitattu 9.10.2003]. Saatavilla www-muodossa: http://www.shh.fi/studier/puh/material/nevgi.pdf

 

 
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti