ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


DIDAKTINEN MALLI

Yhteistoiminnallinen oppiminen

1. Opettaja:
- toimii neuvonantajana ja tasavertaisena keskustelijana,
- auttaa ja ohjaa opiskelijoita valittujen toimintatapojen toteuttamisessa,
- tukee opiskelijoiden yhteistoiminnallisuutta ja
- korostaa ryhmäytymisen ja toimivien henkilösuhteiden merkitystä ja auttaa opiskelijoita ryhmäytymisessä.

2. Opiskelijat:
- ovat itseohjautuvia,
- työskentelevät yhteisen oppimistavoitteensa saavuttamiseksi,
- ratkaisevat yhdessä asettamansa ongelmat kunkin yksilöllisiä taitoja ja tietoja hyödyntäen,
- ottavat vastuuta niin omasta kuin muidenkin opiskelijoiden oppimisesta,
- käyttävät oppimisalustan toiminnoista erityisesti keskustelulistoja ja mahdollisuutta työstää yhdessä dokumentteja sekä
- kehittävät tietojensa ja taitojensa lisäksi ryhmätyötaitojaan ja viestintävalmiuksiaan.

3. Toimintatavat

- Opiskelijat opettajina
* Opiskelijat perehtyvät tiettyyn aihealueeseen, valmistavat siitä muille materiaalia ja ohjaavat aiheesta käytäviä keskusteluja.
* Kumppanuus luo yhteisöllisyyttä; verkossa käytävät keskustelut luovat ja ylläpitävät tulkintaa tietystä ryhmästä ja toisten arvostamisesta.
* Opiskelijat osallistuvat tietyn roolin kautta, jolloin on mahdollista havainnollistaa erilaisten ryhmien tai organisaatioiden toimintaa.

- Väittely
* Opiskelijat edustavat erilaisia näkökulmia; argumentoinnin ja omien väitteidensä perustelun kautta hahmottavat aiheeseen uusia näkökulmia.
* Osallistuminen ja sen laadun ja määrän arvioiminen saattaa verkkokurssilla on haastavaa.
* Opiskelijoiden keskinäiset käsitykset ja tutorin näkemykset osallistumisen määrästä/aktiivisuudesta ja laadusta (esim. minkä tyyppisiä puheenvuoroja, miten niihin reagoidaan) voivat vaihdella paljonkin.

- Kirjoitusryhmät
* Opiskelijat esittävät omia tuotoksiaan muille ja kommentoivat ja kritisoivat toistensa kirjoitelmia.
* Luonnoksia voidaan myös työstää yhdessä.

- Ryhmätyöprojektit
* Ryhmällä on tavoitteena yhteisen tuotoksen aikaansaaminen ja projektien toteuttaminen.
* Kun opiskelija oppii yhteisöllisesti hän muodostaa yhdessä ryhmänsä kanssa merkityksiä, joita jaetaan ryhmässä.

Yhteistoiminnallisen oppimisen esteiksi voivat muodostua hankalat henkilösuhteet. Tutustumiseen ja ryhmän muodostumiseen kannattaa siten varata aikaa myös verkkokurssilla. Mieti, kuinka voit tukea opiskelijoiden ryhmäytymistä; onko tarpeen tavata kasvokkain kurssin alussa, tehdäänkö kaikista esittelysivu verkko-oppimisympäristöön, esittäytyvätkö kaikki vuorollaan sähköpostilistan kautta?

Lähteet:

Brandon, D. P. & Hollingshead, A. B. 1999. Collaborative learning and computer-supported groups. Communication Education 48, 109-126.

Hiltz, S. R. 1995. The virtual classroom. Learning without limits via computer networks. 2.p. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Häkkinen, P. & Arvaja, M. 1999. Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristössä. Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä, (toim.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulma, 206-221. Juva: WSOY.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti