ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


DIDAKTINEN MALLI

Projektioppiminen

1. Opettaja:
- oppimisen organisoija ja ohjaava neuvonantaja,
- tukee opiskelijoita tiedemäisen, tutkivan oppimistavan omaksumisessa sekä
- pitää huolta, että ryhmän kaikki jäsenet osallistuvat projektin työstämiseen tasapuolisesti.

2. Opiskelijat:
- tarvitsevat taitoa olla suunnitelmallisia ja tulosvastuullisia sekä kykyä osata arvioida omaa projektiaan,
- hankkivat aktiivisesti itse tietoa,
- etsivät ja kehittävät uusia ratkaisuja ja sovelluksia tehtävän tai ongelman ratkaisemiseksi,
- työskentelevät ryhmissä keskustellen ja omaa projektia tasapuolisesti työstäen,
- etenevät seuraavaan tapaan:

  1. Projektiryhmien muodostus.
  2. Aiheiden ideointi ja valinta.
  3. Projektien määrittely.
  4. Projektisuunnitelmien laatiminen.
  5. Projektien ohjaus.
  6. Raportit ja välitulokset.
  7. Tulosten arviointi.
  8. Oman toiminnan arviointi.

3. Projekti:
- suhteellisen pitkäkestoinen (useita kuukausia kestävä),
- eri tiedonalojen osaamista integroiva,
- mielekkäiden ongelmien ympärille rakentuva,
- opiskelijoiden todellisuudesta ja työelämävalmiuksien kehittämisen tarpeista lähtevä,
- tuloksena tietotuote (esim. raportti).

Lähde:

Eteläpelto, A. & Rasku-Puttonen, H. 1999. Projektioppimisen haasteet ja mahdollisuudet. Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulma, 181-205. Juva: WSOY.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti