ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


ARVIOINTI

Toteuttajat

Verkko-opetuksessa arvioinnin toteuttajina voivat toimia ohjaaja, opiskelija yksinään itsearvioinnin kautta ja opiskelijat ryhmänä (itsearviointi ja vertaisarviointi) sekä joskus myös ulkopuolinen arvioija. Ketkä sinun verkkokurssillasi arvioivat?

Ohjaajan tekemä arviointi

Perinteisin tapa toteuttaa verkko-opetuksen arviointi on ohjaajan tekemä arviointi. Kurssin ohjaaja arvioi opiskelijoiden toimintaa ja suoriutumista. Ohjaaja voi arvioida opiskelijoita koko oppimisprosessin ajan ja antaa heille palautetta pitkin matkaa. Vaihtoehtoisesti tai jatkuvan palautteenannon lisäksi ohjaaja voi toteuttaa loppuarvioinnin verkkokurssin päätteeksi.

Itsearviointi

Verkko-opetuksen itseohjautuvuutta vaativa luonne edellyttää opiskelijalta kykyä arvioida omaa oppimistaan. Näin opiskelija pystyy saavuttamaan paremmin itselleen asettamansa tavoitteet. Itsearviointi onkin paljon käytetty menetelmä niin yleisesti etäopiskelussa kuin verkko-opetuksessakin.

Itsearvioinnin taustalla vaikuttaa humanistinen ihmiskäsitys, jonka lähtökohtana on usko ihmisen kykyyn ratkaista itseään koskevia asioita. Itsearviointiin liittyy kiinteästi reflektiivisyys, joka tarkoittaa valmiuksia ymmärtää omaa toimintaa sekä ohjata ja muuttaa sitä.

Vertaisarviointi

Ryhmätyöskentelyyn, yhteistoiminnallisuuteen tai yhteisölliseen oppimiseen perustuvalla verkko-opetuksessa kannattaa ottaa käyttöön vertaisarviointi, jossa opiskelijat arvioivat toinen toisiaan. Myös sellaisessa verkko-opetuksessa, jossa oppimistehtäviä on paljon ja opiskelijoiden määrä suuri, kannattaa hyödyntää kokonaan tai osittain vertaisarviointia. Kustannussäästöt eivät tietenkään saa olla ainoa peruste vertaisarvioinnin käyttämiselle.

Verkkokurssin alussa on sovittava arviointisäännöistä, eräänlaisesta arviointietiketistä tyyliin: "Ketään ei tapeta verkossa". Viimekädessä ohjaaja on vastuussa opiskelijoiden tarkoituksenmukaisesta ohjauksesta, joten vertaisarvioinnissakin ohjaajan on oltava perillä opiskelijoiden keskinäisestä ohjauksesta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta.

Vertaisarvioinnin etuja ovat muun muassa:

  • säännöllinen palaute,
  • opiskelijoiden yhteistoiminnallisuuden edistäminen sekä
  • oppimisen prosessiluonteen, oppimisen edistymisen ja ryhmäytymisen tukeminen (Kiviniemi 2000).

Ulkopuolisen toteuttama arviointi

Arvioinnissa voi olla mukana myös joku ulkopuolinen arvioija, esim. ammatillinen organisaatio työelämän näkökulmasta, kollegat omasta työyhteisöstä (ns. vertaisvalmennus), kollegat ja asiantuntijat eri työyhteisöstä, omasta yksiköstä tai koulutuksesta aikoinaan valmistuneet oppijat (ns. alumni) tai toinen yliopisto (monissa ulkomaisissa yliopistoissa käytetty).

Ulkopuolisen arvioinnin käyttö voi johtaa opetuksen laadun kehittymiseen. Tuoreet näkökulmat asiantuntijoilta antavat sekä ohjaajalle että opiskelijoille näkökulmia, joita kannattaa pohtia tarkemminkin. (Scheinin 1995, 67-77.)

Tarvittaessa myös ohjaaja voi saada palautetta ulkopuolisilta henkilöiltä. Omien toimintatapojen ja ajattelumallien reflektointi ja ohjauskeskustelut ulkopuolisen arvioijan kanssa kehittävät ohjaajan ammatillista osaamista. Arviointi voi kohdistua myös koko kurssiin kokonaisuutena. Asiantuntijuuden ja kokemusten jakaminen julkisesti ja avoimesti edistää arviointia yleisesti. (Scheinin 1995, 67-77.)

Lähteet

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kokkola. KP-paino.

Scheinin, P. 1995. Opetuksen arviointi. Teoksessa A. Vaahtokari & A. Vähäpassi (toim.) Tutki, vertaile, arvioi. Näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Tampere: Tammer-Paino Oy, 67-77.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti