ALKUUNVERKKOLUOTSI - PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI

Oppismiskäsitys
Didaktinen malli
Kohderyhmä
Oppimateriaalit
Opiskelijan toiminta
Ohjaajan toiminta
Arviointi
Mallipohjat
Etusivulle


ARVIOINTI

Kohteet

- Mitä asioita on syytä arvioida?

Arviointi perustuu aina odotetun ja saavutetun tuloksen vertaamiseen. Joissakin tapauksessa saattaa riittää pelkän tuotoksen arviointi, mutta useimmiten tarvitaan myös prosessin arviointia.

Arvioinnin kohteita voivat olla:

 • opintotuotokset,
 • oppimisprosessi,
 • vuorovaikutus tai
 • oppimistaidot.

Oppimiskäsityksen muutos on aiheuttanut sen, että nykyään kiinnitetään enemmän huomiota oppimisprosessiin opetuksen ja ohjaajan toiminnan sijasta. Arvioinnissa tämä tarkoittaa sitä, että ollaan kiinnostuttu oppimisesta ja sen edistämisestä. Sisältöjen arvioinnista on siirrytty oppimistaitojen arviointiin. Oppiminen nähdään taitona, jota voidaan kehittää ja se on yksi arvioinnin kohteista. (Lappalainen 1997, 16-17.)

Verkko-oppimisessa prosessin arviointi on erityisen tärkeää juuri ymmärryksen kehittymisen ja vuorovaikutuksen onnistumisen vuoksi. Konstruktivismiin perustuvassa oppimisen arvioinnissa ei pyritä mittaamaan sitä, miten hyvin ja kuinka paljon opiskelija pystyy toistamaan opetetuista sisällöistä. Laadullisen tarkastelun kohteena sen sijaan on se, millaisia tietorakenteita opiskelija on muodostanut oppimateriaalin pohjalta ja miten hänen käsityksensä asioista ovat muuttuneet.

Verkkokurssin arvioinnissa tarkastelun kohteena voivat yksityiskohtaisemmin olla esimerkiksi:

 • verkko-osallistuminen,
 • lähiosallistuminen,
 • vuorovaikutustaidot,
 • ryhmätyöskentelytaidot,
 • vastuullinen asennoituminen opiskeluun,
 • omat tuotokset tai
 • tietojen ja taitojen omaksuminen.

Opiskelijan aktiivisuus ja aikataulujen noudattaminen kannattaa sitoa arviointiin! Ennen verkkokurssin alkua on syytä myös miettiä, missä tilanteissa ja milloin tehtävien tekemisen viivästyminen johtaa hylättyyn suoritukseen. Tehtävien palauttamista ei voi odottaa ikuisuuksiin.


Lähteet

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kokkola. KP-paino.

Lappalainen, M. (toim.) 1997. Opetus, oppiminen ja arviointi. Turun yliopiston arviointijärjestelmän rakentaminen. Turun yliopisto: Unipaps.

 


Takaisin
edelliselle
sivulle
 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti