ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - ARVIOINTI
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI


JULKISTAMINEN
KURSSIN TOTEUTTAMINEN
YLLÄPITO
ARVIOINTI
JATKOKEHITTELY
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


JATKOKEHITTELY

Verkkokurssin jatkokehittelyvaiheessa hyödynnetään verkkokurssin arvioinnin tuloksia. Tavoitteena on ennen kaikkea verkkokurssin toimivuuden parantaminen. Jatkokehittelyssä hyödynnetään arvioinnin tuottamaa tietoa ja tehdään tarvittaessa suuremmat päivitykset ja muutostyöt sisältöön, rakenteeseen ja opetussuunnitelmaan” (Pesonen ym. 2000, 142).

Monet verkkokurssit toteutetaan ensin pilotteina, joissa kerätään hyödyllistä tietoa verkkokurssin toimivuudesta ja pyritään testaamaan verkkokurssin eri osia jatkokehittelymielessä. Pilottivaiheen jälkeen kurssia kehitetään, toimivuutta parannetaan ja ongelmakohtia poistetaan ennen kurssin seuraavaa toteutusta. On syytä pitää mielessä, ettei yksikään verkkokurssi tule kerralla valmiiksi, vaan jokaisen toteutuksen jälkeen kurssin toimivuutta kannattaa arvioida ja tehdä arvioinnissa ilmenneisiin ongelmakohtiin parannuksia.

”On tiedostettava, että emme ymmärrä vielä verkko-opetuksen kaikkia muotoja, koska käytössämme oleva tekniikka ja sovellukset kehittyvät huimaa ja ennalta arvaamatonta vauhtia. Siksi on jatkuvasti pohdittava, mitä olennaista opetusta ja opiskelua tukevia toimintoja nykyisistä käytänteistä puuttuu ja millä tavalla opetus-opiskelu-oppimis-prosessia tulee muuttaa ja kehittää.” (Tella ym. 2000, 182.)


Lähteet

Pesonen, S. 2000. WWW-ympäristön erityispiirteet ja didaktiikka. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Tampere. Tammer-Paino. (81-91)

Tella, S., Nurminen, O., Oksanen U. & Vahtivuori, S. 2000. TriO-projektin suositukset. Teoksessa TriO –projektin loppuraportti. [viitattu 16.7.2001]. Saatavilla www-muodossa: <http://www.edu.helsinki.fi/media/trio/index.html>

 

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti