ETUSIVULLEVERKKOLUOTSI - ARVIOINTI
SYNOPSISPEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUSRAKENNE JA SISÄLLÖLLINEN KÄSIKIRJOITUSTEKNINEN KÄSIKIRJOITUSTOTEUTUSTESTAUSARVIOINTI


JULKISTAMINEN
KURSSIN TOTEUTTAMINEN
YLLÄPITO
ARVIOINTI
JATKOKEHITTELY
MALLIPOHJAT
ETUSIVULLE


ARVIOINTI

Kurssin arviointi on keskeinen osa opetuksen kehittämistyötä. Siksi verkkokurssinkin arvioinnin kannalta keskeistä on se, miten arvioinnin kautta päästään jatkossa kehittämään entistä toimivampia verkkokokonaisuuksia.

Verkko-opetuksen viiden periaatteen toteutumisen arviointi

Chydenius-Insituutin verkostoyliopiston sisältötuotantohankkeessa (CHYSI) on kehitetty verkko-opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen viiteen periaatteeseen (mielekkyys, monimuotoisuus, joutavuus, käytettävyys ja visuaalisuus) pohjautuva palautelomake. Lomakkeita on kaksi erilaista versiota, toinen opiskelijoilta, toinen tuutoreilta kerättävää palautetta varten.

Molemmat lomakkeet löytyvät Chydenius-Instituutin palvelimelta ja ne ovat koko henkilökunnan käytettävissä. Lomakkeet ohjautuvat Tanja Isoaholle, mutta halutessaan Chydenius-Instituutin henkilöstöön kuuluva voi pyytää CHYSI-hankkeen henkilöstöä kopioimaan lomakkeen ja ohjaamaan sen halutulle henkilölle.

Palautelomake opiskelijoille.
Palautelomake tuutoreille.

vinkki

Muiden organisaatioiden henkilöstö voi vapaasti hyödyntää näitä lomakkeita omien palautelomakkeidensa suunnittelussa. Apuna voit käyttää palautelomaketta varten suunniteltua mallipohjaa (doc, 82 kt).

Muita arviointikohteita

Verkkokurssin arvioinnissa voit toki huomioida monia muitakin asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • tavoitteiden saavuttaminen,
 • tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittyminen,
 • kurssin sisältöjen tarkoituksenmukaisuus,
 • oppimistehtävien hyödyllisyys,
 • työskentelymuotojen toimivuus,
 • aikataulujen sopivuus,
 • verkko-oppimisympäristön toimivuus,
 • ryhmän toiminnan onnistuminen,
 • oppimisen laadukkuus,
 • merkityksellisten oppimiskokemusten syntyminen tai niiden puuttuminen,
 • opiskelijoiden ja tuutoreiden kohtaamien ongelmien kartoittaminen,
 • oppimista edistävien ja ehkäisevien tekijöiden kartoittaminen,
 • verkkokurssin soveltuvuus oppiaineen opiskeluun.

Määrällisen seurantatiedon hyödyntäminen

Lisäksi voit käyttää verkkokurssin arvioinnissa apuna erilaista määrällistä seurantatietoa:

 • Kuinka moni kurssilaisista on opiskellut tai suorittanut arvosanan?
 • Kuinka moni on keskeyttänyt opinnot?
 • Kuinka aktiivisesti opiskelijat ovat osallistuneet verkkotyöskentelyyn?
 • Minkälainen opintosuorituksien taso on ollut jne.?

Näistä tiedoista voit pitää kirjaa itsekin. Tai jos käytät oppimisalustaa, niihin yleensä kertyy automaattisesti jonkinlaisia tilastotietoja.

Seurantatieto sinällään ei kerro paljoakaan, mutta sitä analysoimalla saatat hahmottaa kurssin ongelmakohtia ja siten päästä seuraavaa kurssia suunnitellessasi kehittämään niitä.

Arviointikeskustelun järjestäminen

Varsinkin silloin, kun verkkokurssin suunnitteluun osallistuu useampia henkilöitä, on paikallaan järjestää arviointikeskustelu verkkokurssin päätyttyä. Arviointikeskustelussa:

 • käydään läpi opiskelija- ja tuutoripalautteet, ainakin pääpiirteissään,
 • kartoitetaan suunnittelutiimin tunnelmia ja ajatuksia,
 • keskustellaan verkkokurssin toteutuksesta (mikä onnistui ja missä olisi vielä kehittämisen varaa?),
 • päätetään verkkokurssin jatkokehittelystä (ajankohta, tekijät, kehittämiskohteet, resurssit).

Arviointikeskustelusta kannattaa laatia muistio, jota voidaan hyödyntää myöhemmin verkkokurssin jatkokehittämisessä. Resurssien mukaan voidaan kaikki kerätty arviointitieto koota yhteen arviointiraportiksi. Raportti toimii näin jatkokehittämisen työvälineenä.

Muista!

Verkkokurssisi arviointi muodostaa kivijalan seuraavan, edellistä paremman kurssin suunnittelulle!

 

 
    Etusivu | Synopsis | Pedagoginen käsikirjoitus | Rakenne ja sisällöllinen käsikirjoitus
Tekninen käsikirjoitus | Toteutus | Testaus | Arviointi
Sivun
alkuun


© Chydenius-Instituutti